Artikel 1: GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, waarbij Vestio als verkoper partij is. Dit alles in de ruimste betekenis: Koper aanvaardt toepasselijkheid  van de verkoopvoorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de koper anders zouden luiden. De toepasselijkheid van deze voorwaarden kan alleen worden uitgesloten door uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen koper en verkoper.

Artikel 2: OFFERTES EN BESTELLINGEN

Alle offertes zijn vrijblijvend. Alle prijzen zijn netto contant, zonder korting en excl. BTW. Belastingen die ten tijde van het sluiten der koopovereenkomst niet bestonden doch niettemin de levering belasten, worden aan koper doorberekend. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijslijst uitgevoerd.

Artikel 3: LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal aan de koper aan te bieden. Verkoper is niet gehouden om de te leveren goederen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, langer dan 5 dagen na leveringsdatum aan koper aan te bieden. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Dit aanbod geeft verkoper het recht betaling van de koopsom te verlangen zonder inachtneming van enige krediettermijn. Koper kan in dat geval niet opnieuw levering van de goederen vorderen voordat hij de koopsom met al de daarop betrekking hebbende kosten, met inbegrip van eventuele proceskosten heeft voldaan. Vanaf de levering in de zin van dit artikel zijn de goederen voor risico van koper.

Artikel 4: VERTRAAGDE LEVERING

Na het verstrijken van de leveringstermijn heeft verkoper gedurende 18 dagen daarna het recht alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen zonder dat koper aan de vertraagde levering enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Indien na het verstrijken van de aanvullende leveringstermijn van 18 dagen door verkoper nog niet is geleverd, dan geldt de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden, tenzij koper uitdrukkelijk binnen 14 dagen na afloop van de vertraagde leveringstermijn van 18 dagen schriftelijk aan verkoper kenbaar heeft gemaakt nakoming van de koopovereenkomst te verlangen, in welk geval verkoper bij levering binnen 4 weken na ontvangst van zodanige schriftelijke mededeling finaal jegens koper is gekweten.

Artikel 5: OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon of diende te houden, tengevolge waarvan een normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd, zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, zowel in het bedrijf van verkoper als in bedrijven van welke hij zijn goederen en /of hulpgoederen betrekt, ten tijde van de koopovereenkomst ingevoerde

wettelijke bepalingen, gebrek aan vervoer­middelen, breuk aan machines of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van verkoper of in die bedrijven waarvan hij zijn goederen en/of hulpgoederen betreft, alsmede beperkende overheids-of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard dan ook, beperkingen of belemmeringen van produktie en/of aanvoer van goederen en/of hulpgoederen. Onder overmacht is uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming, onverschillig waardoor veroorzaakt – van toeleveranciers van verkoper. In geval van overmacht heeft verkoper het recht te zijner keuze, of de termijn van aflevering te wijzigen, of de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 6: SOLVABILITEIT

Indien verkoper aanleiding heeft om aan te nemen, dat koper een koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan is verkoper gerechtigd vooruitbetaling of zekerheids­telling te verlangen. Indien koper hiermede in gebreke blijft, is koper in verzuim en heeft verkoper het recht om zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten danwel om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen onverminderd de rechten van verkoper op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle direct en indirect uit elke koopovereenkomst voortvloeiende vorderingen van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd, indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij terugname van goederen zal verkoper koper crediteren op basis van de dagwaarde van de teruggenomen goederen. Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van koper om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goederen aan zijn afnemers te verkopen onverlet.

Artikel 8: PLAATS VAN LEVERING

Indien koper en verkoper geen plaats van levering zijn overeengekomen, heeft verkoper aan zijn leveringsverplichtingen voldaan indien hij de goederen aan zijn kantoor of bedrijfsfiliaal ter beschikking van koper stelt.

Artikel 9: RECLAMES

1.    Reclames van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

2.    Reclames kunnen slechts schriftelijk binnen 10 werkdagen na aflevering ter kennis van verkoper worden gebracht.

3.    Reclames betreffende niet zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat het gebrek de koper is gebleken, schriftelijk aan verkoper kenbaar worden gemaakt, met dien verstande dat 6 maanden na aflevering van de betreffende goederen ieder reclame recht van koper vervalt.

4.    Reclames betreffende geringe of technische onvermijdelijke afwijkingen van kwali­teit, kleurechtheid, breedte, gewicht, finish, maat en afwerking, gelden niet als zodanig.

5.    In het geval van op verzoek geproduceerde artikelen wordt de koper geacht zelf onderzoek te doen naar eigenschappen zoals krimp, treksterkte, kleurechtheid, pilling en dergelijke. Deze speciaal geproduceerde artikelen worden derhalve geacht op deze eigenschappen te zijn getest en goedgekeurd en kunnen om deze redenen niet gereclameerd worden.

6.    Anders dan na verkregen schriftelijke toestemming  van verkoper, heeft koper nim­mer het recht ontvangen goederen aan verkoper retour te zenden.

7.    Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, heeft verkoper het recht na te leveren gedurende 18 dagen na gegrondbevinding van de reclame. Onder nalevering is tevens begrepen het opnieuw leveren van de eerder geleverde goederen nadat deze door verkoper zijn hersteld. Bij nalevering door verkoper kan koper geen andere rechten jegens verkoper geldend maken.

8.    Indien nalevering voor verkoper redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. Bij ontbinding van de koopovereenkomst kan koper geen andere rechten jegens ver­koper doen gelden dan het recht op terugbetaling van de reeds betaalde koopprijs.

9.    In gevallen waarin op verkoper enige schadevergoedingsverplichting rust, zal deze  verplichting nimmer een bedrag te boven gaan, gelijk aan een half maal het factuur­bedrag van de goederen waarop het gebrek aan geleverde zaken betrekking heeft.

Artikel 10: BETALINGEN

1.    Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 10 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting en zonder dat op enige compensatie beroep kan worden gedaan, te voldoen, behoudens het bepaalde in lid 2.

2.    Betalingen worden steeds geacht te strekken tot voldoening van de langst uitstaande factu(u)r(en).

3.    Indien koper enig verschuldigd factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden.

4.    Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet betaling door koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

5.    Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens sub 4 van dit artikel, met een minimum van €25,-

6.    Indien het betaalgedrag van koper daartoe aanleiding geeft, is verkoper niet gehouden de noodzaak van buitengerechtelijke incassopogingen te bewijzen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillisse­ments­aanvrage verschuldigd.

Artikel 11: OPSCHORTINGSRECHT

1.    In geval koper met enige verplichting uit hoofde van welke overeenkomst dan ook jegens verkoper in gebreke is, heeft verkoper het recht de nakoming van verplich­tingen jegens koper, uit welke overeenkomst dan ook, op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan. Zodanige opschorting laat alle verplichtingen van koper jegens verkoper onverlet.

2.    In geval het totaal van de door verkoper aan koper verzonden, al dan niet verval­len, facturen de limiet overschrijdt die de factoringmaatschappij van verkoper met betrekking tot koper heeft gesteld, dan wel indien het uitvoeren van de lopende order door verkoper zodanige overschrijding tot gevolg zal hebben, heeft verkoper het recht van koper te verlengen, dat zoveel facturen onmiddellijk worden betaald als nodig is om het overschrijden van de desbetreffende limiet ongedaan te maken, c.q. te voorkomen, bij gebreke waarvan verkoper het recht heeft zijn verplichtingen uitlopende orders jegens koper op te schorten, onverminderd de verplichtingen van koper jegens verkoper.

Artikel 12: GESCHILLEN EN RECHTSKEUZE

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen koper en verkoper zullen alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de absoluut competente Rechter te Amsterdam. Op alle overeenkomsten met verkoper is steeds Nederlands recht van toepassing.